Metody nauczania języka angielskiego

Stosowane przez nas metody nauczania pobudzają wyobraźnię ucznia, umożliwiają jego wszechstronny rozwój i sprawiają, że lekcje są żywe i atrakcyjne. Metody te przewidują rozwój umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania w języku angielskim i są dostosowane do wieku oraz indywidualnych potrzeb uczniów.

Nasz program nauczania wykracza poza wymagania szkolnej podstawy programowej i skorelowany jest z wytycznymi University of Cambridge ESOL Examinations.
W doborze tematyki, materiału leksykalnego i gramatycznego, sytuacji i funkcji językowych uwzględniamy wytyczne Syndykatu Egzaminacyjnego Uniwersytetu w Cambridge. Dzięki temu nasi uczniowie nie tylko uczą się języka angielskiego według najlepszych wzorców, lecz również od najmłodszych lat przygotowują się do zdawania egzaminów, które są potwierdzeniem znajomości języka na poziomach określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Na lekcjach staramy się zadbać o różnorodność metod, ćwiczeń i typów interakcji. Wykorzystujemy elementy zabawy i dramy, stosujemy ćwiczenia oparte na współpracy i współzawodnictwie, tworzymy sytuacje imitujące te z życia codziennego, dzięki czemu uczniowie posługują się językiem w sposób aktywny i naturalny, traktując go przede wszystkim jako narzędzie do porozumiewania się.

Na wczesnym etapie nauki ważną rolę odgrywają ćwiczenia bazujące na metodzie reagowania całym ciałem (TPR), gry i zabawy językowe, quizy i konkursy, a także rym i rytm - dzieci uczą się piosenek, wierszyków i tekstów rytmizowanych. Na zajęciach wykorzystywane są rozmaite „rekwizyty”, dzięki którym uczniowie mogą poznawać język wszystkimi zmysłami, także poprzez dotyk, węch i smak.


Na wyższych poziomach nauki staramy się równomiernie rozwijać wszystkie umiejętności językowe, tak by nasi uczniowie potrafili sprawnie i swobodnie porozumiewać się po angielsku, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, nie tylko na egzaminach, lecz także w życiu codziennym. Umiejętność mówienia kursanci doskonalą podczas konwersacji z lektorem natywnym.

Uczymy z podręczników renomowanych angielskich wydawnictw (Cambridge, Macmillan, Oxford, Longman). Program wzbogacamy o własne materiały dydaktyczne, stworzone przez naszych metodyków i lektorów.

Regularnie sprawdzamy postępy w nauce naszych uczniów poprzez testy kontrolne i egzamin pod koniec roku.
Przeprowadzamy próbne egzaminy Cambridge, gimnazjalne i maturalne, tak by uczniowie mogli na bieżąco śledzić efekty swojej pracy. Dla uczniów mających problemy w nauce prowadzimy bezpłatne konsultacje indywidualne. Organizujemy dodatkowe spotkania, w czasie których ćwiczymy techniki egzaminacyjne. Do kontaktu z uczniami i rodzicami wykorzystujemy dziennik elektroniczny.