O nas

St.Patrick’s

Jesteśmy szkołą języka angielskiego z długą tradycją – istniejemy na rynku od 2001 roku. Organizujemy kursy dla dzieci od 5. roku życia, młodzieży i studentów. Prowadzimy zajęcia w przytulnych, specjalnie wyposażonych salach. Stosujemy skuteczne metody nauczania, dbamy o miłą, kameralną atmosferę na lekcjach, starannie dobieramy i szkolimy kadrę nauczycielską. Motywujemy uczniów do intensywnej pracy, dajemy z siebie wiele, ale i wiele wymagamy.


W naszej szkole uczniowie:


 1. zdobywają i rozwijają umiejętności językowe od najmłodszych lat

 2. dzięki skutecznym metodom nauczania robią szybkie i widoczne postępy

 3. wraz z umiejętnościami językowymi rozwijają talenty artystyczne i muzyczne

 4. regularnie otrzymują oceny dotyczące postępów w nauce i zachowania

 5. mogą liczyć na wsparcie i indywidualne podejście

 6. przygotowują przedstawienia dla rodziców

 7. zdają egzaminy Cambridge (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE)

 8. przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty oraz matury

 9. wyjeżdżają z nami na obozy językowe

Uczniowie i ich Rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy w nauce i mieć stały kontakt z naszą kadrą dzięki dziennikowi elektronicznemu. Tą drogą otrzymują również wszystkie ważne informacje dotyczące organizacji roku szkolnego.

metody nauczania języka angielskiego

St.Patrick’s

Stosowane przez nas metody nauczania pobudzają wyobraźnię ucznia, umożliwiają jego wszechstronny rozwój i sprawiają, że lekcje są żywe i atrakcyjne. Metody te przewidują rozwój umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania w języku angielskim i są dostosowane do wieku oraz indywidualnych potrzeb uczniów.

Nasz program nauczania wykracza poza wymagania szkolnej podstawy programowej i skorelowany jest z wytycznymi University of Cambridge ESOL Examinations. W doborze tematyki, materiału leksykalnego i gramatycznego, sytuacji i funkcji językowych uwzględniamy wytyczne Syndykatu Egzaminacyjnego Uniwersytetu w Cambridge. Dzięki temu nasi uczniowie nie tylko uczą się języka angielskiego według najlepszych wzorców, lecz również od najmłodszych lat przygotowują się do zdawania egzaminów, które są potwierdzeniem znajomości języka na poziomach określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Na lekcjach staramy się zadbać o różnorodność metod, ćwiczeń i typów interakcji. Wykorzystujemy elementy zabawy i dramy, stosujemy ćwiczenia oparte na współpracy i współzawodnictwie, tworzymy sytuacje imitujące te z życia codziennego, dzięki czemu uczniowie posługują się językiem w sposób aktywny i naturalny, traktując go przede wszystkim jako narzędzie do porozumiewania się.

Na wczesnym etapie nauki ważną rolę odgrywają ćwiczenia bazujące na metodzie reagowania całym ciałem (TPR), gry i zabawy językowe, quizy i konkursy, a także rym i rytm – dzieci uczą się piosenek, wierszyków i tekstów rytmizowanych. Na zajęciach wykorzystywane są rozmaite „rekwizyty”, dzięki którym uczniowie mogą poznawać język wszystkimi zmysłami, także poprzez dotyk, węch i smak.

Na wyższych poziomach nauki staramy się równomiernie rozwijać wszystkie umiejętności językowe, tak by nasi uczniowie potrafili sprawnie i swobodnie porozumiewać się po angielsku, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, nie tylko na egzaminach, lecz także w życiu codziennym. Umiejętność mówienia kursanci doskonalą podczas konwersacji z lektorem natywnym.

Uczymy z podręczników renomowanych angielskich wydawnictw (Cambridge, Macmillan, Oxford, Longman). Program wzbogacamy o własne materiały dydaktyczne, stworzone przez naszych metodyków i lektorów. Regularnie sprawdzamy postępy w nauce naszych uczniów poprzez testy kontrolne i egzamin pod koniec roku.

Przeprowadzamy próbne egzaminy Cambridge, ósmoklasisty i maturalne, tak by uczniowie mogli na bieżąco śledzić efekty swojej pracy. Dla uczniów mających problemy w nauce prowadzimy bezpłatne konsultacje indywidualne. Organizujemy dodatkowe spotkania, w czasie których ćwiczymy techniki egzaminacyjne. Do kontaktu z uczniami i rodzicami wykorzystujemy dziennik elektroniczny.

Kursy

Uczniowie kwalifikowani są do grup według wieku i poziomu znajomości języka angielskiego. Poziom ustalany jest na podstawie rozmowy z metodykiem i testu kwalifikacyjnego (w przypadku dzieci młodszych jest to tylko rozmowa). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 15:45 – 20:00.

KIDS (dzieci)

PoziomWiekRozkład zajęć w tygodniu
Very Young Learners 15 lat1 x 60 minut
Very Young Learners 26 lat 2 x 60 minut
Young Learners 17 lat2 x 60 minut
Young Learners 2 and 38-9 lat2 x 75 minut

TEENS (dzieci i młodzież)

PoziomWiekRozkład zajęć w tygodniu
Elementary 1 10 lat2 x 75 minut
Elementary 2 11 lat2 x 75 minut
Pre- Intermediate12 lat2 x 75 minut
Intermediate13 lat2 x 75 minut

PREP (młodzież i studenci)

PoziomWiekRozkład zajęć w tygodniu
Pre-FCE 14 lat+2 x 75 minut
FCE14 lat+2 x 75 minut
CAE14 lat+2 x 75 minut
CPE14 lat+1 x 180 minut

Egzaminy

St. Patrick’s

 

Od poziomu Beginners 3 uczniowie naszej szkoły rokrocznie przygotowują się do egzaminów Cambridge ESOL na kolejnych poziomach. Nie oznacza to jednak konieczności zdawania egzaminów i jest kwestią indywidualnej decyzji ucznia i jego rodziców.

Egzaminy na poziomie Young Learners organizowane są w siedzibie naszej szkoły. Pozostałe egzaminy uczniowie zdają w ośrodkach egzaminacyjnych.

Rodzaje egzaminów, do których przygotowujemy dzieci i młodzież:

Cambridge ExamsInne
Starters - A1Egzamin Ósmoklasisty
Movers - A1Matura
Flyers - A2
KET for Schools (Key English Test) - A2
PET for Schools (Preliminary English Test) - B1
FCE for Schools (First Certificate in English) - B2
CAE (Certificate in Advanced English) - C1
CPE (Certificate of Proficiency in English) - C2

Poziomy znajomości angielskiego według Skali Rady Europy

 1. Uczeń potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego, wyrażenia potoczne i bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące miejsca zamieszkania, znajomych, posiadanych rzeczy, itp. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie.

 2. Uczeń potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane z życiem codziennym. Umie się porozumieć w trakcie wykonywania codziennych zadań, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

 3. Uczeń rozumie zasadnicze punkty rozmowy wyrażane za pomocą jasnego i standardowego języka, gdy rozmowa dotyczy spraw znanych, związanych ze szkołą, czasem wolnym, itp. Radzi sobie w większości sytuacji w czasie podróży w regionie języka docelowego. Umie wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy dotyczące życia codziennego i zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

 4. Uczeń potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów przedstawionych w tekstach złożonych. Potrafi swobodnie i spontanicznie porozumieć się z rdzennym użytkownikiem języka. Umie wypowiedzieć się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię odnośnie związanych z nimi problemów.

 5. Uczeń potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Umie wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się za długo nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.

 6. Uczeń potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Umie odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.